Şartlar ve koşullar

Madde 1 - Tanımlar

  1. Yaşam Gıda, Rooijakkersstraat 4B adresinde
   5652BB Eindhoven, Ticaret Odası numarası: 86286765 ve KDV No: NL863920834B01 ile bu genel hüküm ve koşullarda satıcı olarak anılır.
 1. Satıcının karşı tarafı, bu genel hüküm ve koşullarda alıcı olarak anılır.
 2. Taraflar birlikte satıcı ve alıcıdır.
 3. Sözleşme, taraflar arasındaki satın alma sözleşmesi anlamına gelir.

 

Madde 2 - Genel hüküm ve koşulların uygulanabilirliği

 1. Bu şartlar ve koşullar, satıcı tarafından veya satıcı adına tüm fiyat teklifleri, teklifler, anlaşmalar ve hizmet veya mal teslimatları için geçerlidir.
 2. Bu şart ve koşullardan sapmak ancak taraflarca açıkça ve yazılı olarak kararlaştırıldığı takdirde mümkündür.

 

Madde 3 - Ödeme

 1. Tam satın alma fiyatı her zaman web mağazasında anında ödenir. Bazı durumlarda rezervasyonlar için depozito istenmektedir. Bu durumda alıcı, rezervasyonun ve ön ödemenin kanıtını alacaktır.
 2. Alıcı zamanında ödeme yapmazsa temerrüde düşer. Alıcı temerrüde düşerse satıcı, alıcı ödeme yükümlülüğünü yerine getirene kadar yükümlülüklerini askıya alma hakkına sahiptir.
 3. Alıcı temerrüde düşerse, satıcı tahsilata geçer. Bu tür bir tahsilata ilişkin masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu tahsilat masrafları, yargısız tahsilat masraflarının tazminine ilişkin Kararnameye göre hesaplanır.
 4. Alıcının tasfiyesi, iflası, haciz veya ödemesinin durdurulması halinde, satıcının alıcıya karşı alacakları derhal muaccel hale gelir.
 5. Alıcı, satıcının görevi yerine getirmesi konusunda işbirliği yapmayı reddederse, yine de satıcıya kararlaştırılan fiyatı ödemekle yükümlüdür.

 

Madde 4 - Teklifler, fiyat teklifleri ve fiyat

 1. Teklifte bir kabul şartı belirtilmediği sürece teklifler bağlayıcı değildir. Teklifin bu süre içinde kabul edilmemesi halinde teklif geçerliliğini kaybeder.
 2. Tekliflerdeki teslimat süreleri gösterge niteliğindedir ve taraflar aksini yazılı olarak açıkça kabul etmedikçe, alıcıya bu sürelerin aşılması halinde fesih veya tazminat hakkı vermez.
 3. Teklifler ve fiyat teklifleri, tekrarlanan siparişler için otomatik olarak geçerli değildir. Taraflar bu konuda açıkça ve yazılı olarak anlaşmalıdır.
 4. Teklifler, fiyat teklifleri ve faturalarda belirtilen fiyat, ödenmesi gereken KDV ve diğer devlet vergileri dahil satın alma fiyatından oluşur.

 

Madde 5 - Cayma hakkı

 1. Tüketici, siparişi teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetme (cayma hakkı) hakkına sahiptir. Süre, siparişin (tümünün) tüketici tarafından alındığı andan itibaren işlemeye başlar.
 2. Ürünlerin özelliklerine uygun özel üretim olması veya raf ömrünün kısa olması durumunda cayma hakkı bulunmamaktadır.
 3. Tüketici, satıcıdan cayma formu kullanabilir. Satıcı, alıcının talebinden hemen sonra bunu alıcının kullanımına sunmakla yükümlüdür.
 4. Soğutma süresi boyunca tüketici, ürünü ve ambalajı özenle kullanacaktır. Ürünü, yalnızca ürünü saklamak isteyip istemediğini değerlendirmek için gerekli olduğu ölçüde ambalajından çıkaracak veya kullanacaktır. Cayma hakkını kullanması halinde, kullanılmamış ve hasarsız ürünü, teslim edilen tüm aksesuarlarıyla birlikte ve - makul ise - orijinal kargo ambalajında, girişimci tarafından sağlanan makul ve açık talimatlar doğrultusunda satıcıya iade edecektir.

 

Madde 6 - Sözleşmenin değiştirilmesi

 1. Sözleşmenin akdedilmesi sırasında, görevin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi için yapılacak işi değiştirmenin veya tamamlamanın gerekli olduğu anlaşılırsa, taraflar zamanında ve karşılıklı istişare içinde sözleşmeyi buna göre ayarlayacaklardır.
 2. Taraflar, sözleşmede değişiklik veya ekleme yapılması konusunda anlaşırlarsa, ifanın tamamlanma süresi etkilenebilir. Satıcı bunu en kısa sürede alıcıya bildirecektir.
 3. Sözleşmede yapılacak değişikliğin veya ilavenin mali ve/veya niteliksel sonuçları varsa, satıcı bu durumu alıcıya önceden yazılı olarak bildirecektir.
 4. Taraflar sabit bir fiyat üzerinde anlaşmışlarsa, sözleşmede yapılacak değişiklik veya eklemelerin bu fiyatın ne ölçüde aşılmasına neden olacağını satıcı belirtecektir.
 5. Satıcı, bu maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinin aksine, değişiklik veya ilavelerin kendisine isnat edilebilecek hallerden kaynaklanması halinde ayrıca masraf talep edemez.

 

Madde 7 - Teslimat ve risk transferi

 1. Satın alınan ürün alıcı tarafından teslim alınır alınmaz, risk satıcıdan alıcıya geçer.

 

Madde 8 - Araştırma ve Şikayetler

 1. Alıcı, teslim edilen malları teslim anında ve her halükarda mümkün olan en kısa süre içinde kontrol etmek veya muayene ettirmekle yükümlüdür. Bunu yaparken, alıcı, teslim edilen malların nitelik ve niceliğinin tarafların üzerinde mutabık kaldıkları nitelik ve niceliğe uygun olup olmadığını veya en azından nitelik ve niceliğin normal (ticari) trafikte kendileri için geçerli olan gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını incelemelidir.
 2. Teslim edilen mallarda hasar, eksiklik veya kayıp şikayetleri, malın teslim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde satıcıya yazılı olarak iletilmelidir.
 3. Şikayetin belirlenen süre içinde haklı olduğu beyan edilirse, satıcının tamir etme veya yeniden teslim etme veya teslimattan kaçınma ve satın alma fiyatının o kısmı için alıcıya bir kredi notu gönderme hakkı vardır.
 4. Sektördeki küçük ve/veya standart sapmalar ile kalite, miktar, boyut veya bitiş farklılıkları satıcıya karşı ileri sürülemez.
 5. Belirli bir ürünle ilgili şikayetler, aynı sözleşmeye ait diğer ürünleri veya parçaları etkilemez.
 6. Mallar alıcıda işleme alındıktan sonra şikayetler artık kabul edilmeyecektir.

 

Madde 9 - Numuneler ve Modeller

 1. Alıcıya bir numune veya model gösterilmiş veya verilmişse, teslim edilecek malın buna uyması gerekmeksizin, yalnızca bir gösterge olarak sağlandığı varsayılır. Taraflar, teslim edilecek öğenin kendisine karşılık geleceğini açıkça kabul etmişlerse bu durum farklıdır.
 2. Taşınmaz mallara ilişkin sözleşmelerde, teslim edilecek malın bunlara karşılık gelmesi gerekmeksizin, yüzey alanı veya diğer boyut ve işaretlerin belirtilmesinin de yalnızca bir gösterge olduğu varsayılır.

 

Madde 10 - Teslimat

 1. Teslimat "fabrikadan/mağazadan/depodan" gerçekleşir. Bu, tüm masrafların alıcıya ait olduğu anlamına gelir.
 2. Alıcı, satıcının malları kendisine teslim ettiği veya teslim ettirdiği veya sözleşmeye göre bu malları kendisine sağladığı anda teslim almakla yükümlüdür.
 3. Alıcı teslimatı almayı reddederse veya teslimat için gerekli bilgi veya talimatları vermede ihmalkar davranırsa, satıcı, riski ve masrafı alıcıya ait olmak üzere ürünü saklama hakkına sahiptir.
 4. Mallar teslim edilirse, satıcı teslimat masraflarını talep etme hakkına sahiptir.
 5. Satıcı, sözleşmenin ifası için alıcıdan bilgi talep ederse, teslimat süresi, alıcının bu bilgileri satıcıya sunmasından sonra başlayacaktır.
 6. Satıcı tarafından belirtilen teslimat süresi gösterge niteliğindedir. Bu asla bir son tarih değildir. Süre aşılırsa, alıcı satıcıya temerrüde düştüğünü yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 7. Satıcı, taraflar aksini yazılı olarak kabul etmedikçe veya kısmi teslimatın bağımsız bir değeri olmadıkça, malları parçalar halinde teslim etme hakkına sahiptir. Parçalı teslimat durumunda, satıcı bu parçaları ayrı ayrı faturalama hakkına sahiptir.

 

Madde 11 - Mücbir sebep

 1. Satıcı, mücbir sebepler nedeniyle sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini zamanında yerine getiremez, zamanında yerine getiremez veya gereği gibi yerine getiremezse, alıcının uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
 2. Taraflarca her halükarda mücbir sebebin, satıcının sözleşmenin akdedildiği sırada dikkate alamadığı ve bunun sonucunda sözleşmenin normal ifasının alıcı tarafından makul olarak beklenemeyeceği herhangi bir durum olarak anlaşılması, hastalık, savaş veya savaş tehlikesi, iç savaş ve ayaklanma, savaş eylemleri, sabotaj, terörizm, elektrik kesintisi, sel, deprem, yangın, şirket işgali, grevler, işçilerin işten çıkarılması, değişen hükümet önlemleri, ulaşım güçlükleri ve diğer satıcının işinde aksamalar.
 3. Ayrıca taraflar, mücbir sebebi, satıcının sözleşmenin ifası için bağlı olduğu tedarikçilerin, satıcıya karşı akdi yükümlülüklerini, bunun için satıcının suçlanabileceği haller dışında, yerine getirmemesi durumu olarak anlarlar.
 4. Satıcının alıcıya karşı olan yükümlülüklerini yerine getiremediği yukarıda sayılan bir durumun ortaya çıkması halinde, satıcı yükümlülüklerini yerine getiremediği sürece bu yükümlülükler askıya alınır. Bir önceki cümlede belirtilen durum 30 takvim günü sürmüşse tarafların sözleşmeyi kısmen veya tamamen yazılı olarak feshetme hakları vardır.
 5. Mücbir sebep üç aydan fazla devam ederse, alıcı sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir. Tasfiye ancak taahhütlü mektupla mümkündür.

 

Madde 12 - Hakların devri

 1. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hakkı, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın devredilemez. Bu hüküm, Hollanda Medeni Kanunu'nun 3:83(2) Bölümünde atıfta bulunulduğu üzere, mülkiyet hukuku kapsamında yürürlükte olan bir madde olarak geçerlidir.

 

Madde 13 - Mülkiyetin muhafazası ve muhafaza hakkı

 1. Satıcının elinde bulunan mallar ve teslim edilen mallar ve parçalar, alıcı kararlaştırılan fiyatın tamamını ödeyene kadar satıcının mülkiyetinde kalır. O zamana kadar, satıcı mülkiyetini elinde tutabilir ve malları geri alabilir.
 2. Peşin ödenmesi kararlaştırılan meblağlar ödenmezse veya zamanında ödenmezse, satıcı kararlaştırılan kısım ödenene kadar işi durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda alacaklının temerrüdü söz konusudur. Bu durumda geç teslim satıcıya karşı ileri sürülemez.
 3. Satıcı, mülkiyetini elinde bulunduran malları herhangi bir şekilde rehin veya ipotek altına almaya yetkili değildir.
 4. Satıcı, alıcıya teslim edilen malları, mülkiyeti saklı kalmak kaydıyla sigortalamayı ve bunları yangın, patlama, su hasarı ile hırsızlığa karşı sigortalı tutmayı ve ilk talepte muayene poliçesini ibraz etmeyi taahhüt eder.
 5. Mallar henüz teslim edilmemiş, ancak anlaşılan avans veya sözleşme uyarınca bedel ödenmemişse, satıcının alıkoyma hakkı vardır. Bu durumda, alıcı ödemeyi tam olarak ve sözleşmeye uygun olarak yapana kadar ürün teslim edilmeyecektir.
 6. Alıcının tasfiyesi, iflası veya ödemesinin askıya alınması durumunda, alıcının yükümlülükleri derhal muaccel olur ve muaccel hale gelir.

 

Madde 14 - Sorumluluk

 1. Bir sözleşmenin ifasından kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir hasar sorumluluğu her zaman ilgili durumda yaptırılan sorumluluk sigortası/sigortaları tarafından ödenen tutarla sınırlıdır. Bu tutar, ilgili poliçeye göre muafiyet tutarı kadar artırılır.
 2. Satıcının veya yönetici astlarının kasıtlı veya kasıtlı umursamazlığından kaynaklanan zararlardan satıcının sorumluluğu hariç tutulmaz.

 

Madde 15 - Şikayet vergisi

 1. Alıcı, yapılan işle ilgili şikayetlerini derhal satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Şikayet, satıcının yeterince yanıt verebilmesi için, eksikliğin mümkün olduğunca ayrıntılı bir açıklamasını içerir.
 2. Şikâyet haklıysa, satıcı malı onarmak ve muhtemelen değiştirmekle yükümlüdür.

 

Madde 16 - Teminatlar

 1. Sözleşmede teminatlar varsa, aşağıdakiler geçerlidir. Satıcı, satılan ürünün sözleşmeye uygun olduğunu, kusursuz çalışacağını ve alıcının kullanmayı amaçladığı kullanıma uygun olduğunu garanti eder. Bu garanti, satılanın alıcı tarafından teslim alınmasından itibaren iki takvim yılı için geçerlidir.
 2. Amaçlanan garanti, satıcı ile alıcı arasında öyle bir risk dağılımı sağlamayı amaçlar ki, bir garantinin ihlalinin sonuçları her zaman tamamen satıcının hesabına ve riskine aittir ve satıcı hiçbir zaman bir garanti ihlali ileri süremez. :75 Hollanda Medeni Kanunu. Bir önceki cümlenin hükümleri, alıcının ihlalden haberdar olması veya soruşturma yaparak haberdar olması durumunda da geçerlidir.
 3. Söz konusu garanti, kusurun uygunsuz veya yanlış kullanım sonucunda ortaya çıkması veya - izinsiz olarak - alıcı veya üçüncü şahısların değişiklik yapması veya değişiklik yapmaya çalışması veya satın alınan ürünü amacına uygun olarak kullanması durumunda geçerli değildir. niyetlenmemiş.
 4. Satıcı tarafından sağlanan garanti, üçüncü şahıslar tarafından üretilen bir ürünle ilgiliyse, garanti, o üretici tarafından sağlanan garanti ile sınırlıdır.

 

Madde 17 - Fikri mülkiyet

 1. Yaşam Gıda tüm ürünler, tasarımlar, çizimler, yazılar, veri veya diğer bilgileri içeren taşıyıcılar, alıntılar, resimler, eskizler, modeller üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent yasası, ticari marka yasası, çizim ve model yasası vb. dahil) elinde tutar. taraflar aksini yazılı olarak kabul etmedikçe ölçekli modeller vb.
 2. Müşteri, Yasam Gıda'nın önceden yazılı izni olmaksızın söz konusu fikri mülkiyet haklarını kopyalayamaz (veya kopyalayamaz, üçüncü kişilere gösteremez ve/veya kullandıramaz veya başka bir şekilde kullanamaz).

 

Madde 18 - Genel hüküm ve koşulların değiştirilmesi

 1. Yaşam Gıda bu genel hüküm ve koşulları değiştirme veya bunlara ekleme yapma hakkına sahiptir.
 2. Küçük öneme sahip değişiklikler herhangi bir zamanda yapılabilir.
 3. Yaşam Gıda, önemli değişiklikleri müşteri ile mümkün olduğunca önceden görüşecektir.
 4. Tüketiciler, genel hüküm ve koşullarda önemli bir değişiklik olması durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 

Madde 19 - Geçerli yasa ve yetkili mahkeme

 1. Hollanda hukuku, taraflar arasındaki her anlaşma için münhasıran geçerlidir.
 2. Kanun aksini öngörmedikçe, taraflar arasındaki ihtilaflarda Yasam Food'un bulunduğu bölgedeki Hollanda mahkemesi münhasır yargı yetkisine sahiptir.
 3. Viyana Satış Sözleşmesinin uygulanabilirliği hariçtir.
 4. Bu genel şartlar ve koşulların bir veya daha fazla hükmünün yasal işlemlerde makul olmayan bir şekilde külfetli olduğu düşünülürse, diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.